12. 6. 2013.

Načelnik Opštinske uprave Opštine

Opština Kladovo opštinsko veće 19320 Kladovo,
Kralja Aleksandra 35 tel. 019/801-450

Načelnik Opštinske uprave Opštine
Kladovo na period od 5 godina

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, zavr- šen pravni fakultet; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; državljanstvo Republike Srbije; punoletstvo; opšta zdravstvena sosobnost; da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Uz prijavu dostaviti: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; diplomu; uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne  uprave; uverenje o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice); propisano uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti. Prijave slati na adresu: Opštinsko veće Opštine Kladovo, sa naznakom: „Za konkurs za izbor načelnika OU“, u zatvorenoj koverti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.