05.11.2012.

Karataš - Diana


Lokalitet Diana se nalazi na uzvišenju od 300 m nizvodno od brane hidroelektrane Đerdap I, na obali Dunava. Prvi koji je obišao lokalitet i dao nam podatke o njemu je F. Kanic. On je uočio ostatke kastela naspram rumunskog sela Gura Vaj, čije dimenzije iznose 172 x 100 m, sa bedemom širine 2 m, koji je očuvan u visini od 1 m, a zatim je više puta zabeležen prilikom rekognosciranja na ovom području. Budući da se u blizini lokaliteta nalazi kamenolom za potrebe izgradnje brane, prva sondažna istraživanja započeo je Ilija Janković 1964. godine. Nekoliko godina kasnije 1971. arheološka istraživanja obavili su V. Kondić i Lj. Zotović. Prilikom ovih istraživanja uhvaćen je gabarit utvrđenja, a određene su i njegove dimenzije koje iznose 140 x 134 m. Vremenom su ova istraživanja prerasla u sistematska istraživanja pod rukovodstvom J. Rankov.[1]
Tokom istraživanja uočene su južna i zapadna kapija, dimenzija 3,80 x 3, 40 m, koje su ojačane dvema pravougaonim kulama, čije dimenzije iznose 3,40 x 4,50 m. Kule su postavljene tako da su stvarale propugnakulum, kako bi se bolje vršila odbrana. Pored kula koje su branile ulaz u utvrđenje, konstantovane su i ugaone kule pravougaonog oblika. ( Slika 18 ) Na utvrđenju Diana izdvojene su četiri građevinske faze:
Za prvu fazu se vezuje sam nastanak utvrđenja u I veku, odnosno vreme Trajana.
Druga faza obuhvata period Severa, odnosno početak III veka.
Treća faza predstavlja fazu u kojoj je došlo do značajnijih građevinskih intervencija, u smislu ojačavanja bedema i doziđivanja spoljnih kula, koje se vezuju za kasnoantički period – prelaz iz III u IV vek. U prvim decenijama IV veka lateralnim bedemima utvrđenje je prošireno do reke čime se pojačava bezbednost rečnog pristaništa.
Najmlađa i četvrta faza obnove života na utvrđenju posle utvrđenih slojeva paljevine i tragova velikih razaranja, datuje se u VI vek, u vreme Justinijanove obnove dunavskog limesa. Građevinske intervencije ove faze konstantovane su na ugaonim delovima bedema sa spoljne strane, i na prostoru građevine sa apsidom.[2]


[1]  П. Шпехар, op. Cit., 87
[2] J. Rankov, Kasnoantički limes u Đerdapu, Materijali  XII, Novi Sad 1986., str. 185

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.