4. 3. 2011.

Antičko utvrđenje kod Rtkova

Lokalitet Glamija I nalazi se na desnoj obali Dunava, preko puta rumunskog sela Hinova, oko 3 km nizvodno od sela Rtkova. Lokalitet predstavlja prirodno manje uzvišenje na strmoj i visokoj obali Dunava i predstavlja najistaknutiju tačku prema rumunskoj strani, iz čega proizilazi njegov značaj u okviru odbrane limesa.

Prvi istraživači koji pominju postojanje utvrđenja su : Marsilji, Kanic i Fjuks. Vasić pominje Rtkovo, ali ne i lokalitet Glamiju I .

U toku kampanje sistematskog istraživanja, koja je trajala od 1980. do 1982. godine, otkriveni su ostaci dvaju utvrđenja, i to: manjeg unutrašnjeg i većeg spoljašnjeg.

Manje utvrđenje je kvadratne osnove, dimenzija 18,5 x 18,5 m sa spoljašnje, i 14,5 x 14,5 m sa unutrašnje strane, sa očuvanim zidovima u visini i do 1,5 m na pojedinim mestima. Temelji zidova su rađeni velikim rečnim oblucima i lomljenim kamenom vezanim kvalitetnim malterom. Ulaz je delimično očuvan i nalazi se na zapadnom zidu. U sredini utvrđenja otkrivene su četiri simetrično raspoređene četvrtaste zidane supstrukcije za zidane stupove, koji su nosili stražarsku kulu. Od većeg – spoljašnjeg utvrđenja, otkrivena je severozapadna, jugozapadna i severoistočna kula, kao i delovi zida na severu, zapadu i jugu.


Ovo veće utvrđenje je građeno u pravcu sever – jug, razmera 55 x 51 m. Spoj bedema i kula je ojačan jakim segmentom na kome su vidljivi tragovi ulaza u kulu, a kod svake kule su otkriveni i odgovarajući perimetralni zidovi građeni od opeke. Za razliku od starijeg – unutrašnjeg utvrđenja, koje je veoma bogato pokretnim materijalom, veće utvrđenje nije dalo skoro nikakve nalaze.

Na osnovu stratigrafije i analize pokretnih nalaza, izdvojene su dve faze života u utvrđenju: starije i mlađe.
Starija faza se odnosi na unutrašnje – manje utvrđenje, koje je bogato nalazima, i datovano je novcem Valentijana, Gracijana, Teodosija, Honorija i Arkadija u IV vek.
Mlađa faza se vezuje za veće – spoljšnje utvrđenje, koje je nalazima siromašnije od utvrđenja iz starije faze. Ova mlađa faza datovana je novcem Anastasija i Justina u kraj VI veka.

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.