05.11.2012.

Mora Vagei


Utvrđenje na lokalitetu Mora Vagei nalazi se na oko 2,5 km istočno od sela Mihajlovca, na putu prema Negotinu, na levoj obali Kameničkog potoka, kod njegovog ušća u Dunav. Lokalitet je prvi put bio zabeležen od strane F. Kanica. Prva sistematska istraživanja su preduzeta 1981. godine, kada je tom prilikom otkriveno utvrđenje sa više građevinskih faza. Na utvrđenju postoji kontinuitet života od neolita preko bronzanog doba, pa sve do kraja VI veka.prvi put je sagrađeno u I veku, a krajem III i u toku IV veka izgrađeno je drugo utvrđenje, rušeno u dva maha i obnavljano u VI veku.
Najbolje je istraženo kasnoantičko utvrđenje, koje je kvadratnog oblika, dimenzija 18,50 x 18,50 m, sa kulom u sredini. ( Slika 27 ) Bedemi su građeni od pritesanog kamena, sa libažnim slojevima od opeka. Ulaz u utvrđenje se nalazilo na sredini zapadnog bedema, širine 1,80 m. Kapija je u dva navrata prepravljana. Prvi put kada je na desnoj strani ulaz bio sužen dodavanjem dovratnika od opeka, a drugi put kada je definitivno zazidan. U sredini utvrđenja uzdizala se kula, dimentija 6 x 6 m. Temeljni deo kule sastoji se od rečnih oblutaka zalivenih malterom. Na dno kule, na nivou drvenih oblica, bio je bunar. Prostor između severnog, istočnog i južnog bedema, sve do stubaca kule na zapadnoj strani, obuhvatale su podrumske prostorije. Prilaz podrumskim prostorijama bio je moguć postojanjem stepenica. Kasnoantičko utvrđenje ima dva rova, širine 3,30 m. Prvi na 15 m od bedema, drugi udaljen od prvog 7,36 m.
Kasnoantičko utvrđenje na lokalitetu Mora Vagei pripada tipu burgusa. Na njemu su izdvojene dve građevinske faze:
Prva faza pripada vremenu izgradnje kasnoantičkog utvrđenja, krajem III i početkom IV veka.
Druga faza se vezuje za obnovu utvrđenja – V i VI vek.[1]


[1] A. Цермановић Кузмановић, Античко утврђење Мора Вагеи код Михајловца, Ђердапске свеске III, Београд 1986., стр. 456  

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.