05.11.2012.

Uvod


Limes je naziv za utvrđenu granicu radi zaštite od varvara, koji su živeli severno od Dunava. Reč označava poprečan put ili presek kroz šumu ili močvaru u neprijateljskoj zemlji.[1] Pomeranjem granice rimskog carstva, krajem stare i početkom nove ere prema južnim obalama reke Dunava, ova reka postepeno postaje granična reka Carstva prema varvarskom svetu u Evropi. Da bi odbranio od varvarskih plemena priberežne oblasti svoga carstva, Rim je postepeno pored desne obale Dunava, od njegovog izvorišta u južnoj Nemačkoj do njegovog usća u Crno more, izgradio niz manjih i većih utvrđenja, snabdeo ih posadama i tako stvorio prvu vojnu granicu na Dunavu, za koju se ustalio naziv limes.[2] Razvija se počev od Avgustovog vremena, kada se postepeno utvrđuju rimske državne granice, radi čega se koriste pored veštački stvorenih prepreka i tokovi velikih reka – Rajne, Dunava i Eufrata.[3] Reč limes je vremenom menjala značenje, pa od pojma poprečnog puta, dovela do izraza koji označava utvrđenu državnu granicu, tako da je izgled limesa u raznim delovima staroga sveta i kroz vekove imao raznolike oblike, i po načinu gradnje i po trajnosti održavanja i očuvanja do današnjih dana.[4] Potrebe i mogućnost odbrane na Dunavu u VI veku znatno su se razlikovale od onih u vreme obrazovanja antičkog limesa. Nov sistem se sastojao od niza manjih i većih utvrđenja, koja su bila raspređena duž granica, kao i na unutrašnjosti graničnih provincija, verovatno na strateški važnim položajima.[5]


[1]   M. Mirković, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji, Beograd 1968., str. 2
[2]  В. Чубриловић, Значај проучавања пловидбе на Дунаву и његовим притокама, Пловидба на Дунаву и његовим притокама кроз векове, Београд 1983., стр.
[3]   D. Piletić, Arheološka istraživanja na limesu u starom Slankamenu, Vesnik Vojnog muzeja, 4, Beograd 1957., str. 57
[4]   D. Vučković – Todorović, Stanje i zadaci na ispitivanju limesa u Srbiji, Limes u Jugoslaviji I, Beograd 1960., str. 105 - 107
[5]   M. Поповић, Београдска тврђава,  Београд, 2006., стр.. 45 

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.