5. 11. 2012.

Borđej


Lokalitet Borđej se nalazi na oko 10 – ak km od Negotina, na dominantnom brežuljku sa leve strane puta prema Kladovu. Prva zaštitna sistematska iskopavanja su vršena 1980. godine, u cilju dobijanja oblika i definisanja tipa utvrđenja. Tom prilikom su otkriveni severni i deo južnog bedema spoljnog – mlađeg utvrđenja, kao i bedemi unutrašnjeg centralnog utvrđenja sa dva stupca unutar centralne građevine. ( Slika 28 ) Dimenzije centralne građevine iznose 19,6 x 19,6 m, dok dimenzije spoljnog utvrđenja iznose 36 x 36 m.
Bedemi spoljnog utvrđenja, kao i ojačanje izvedeno sa unutrašnje strane južnog bedema centralne građevine, razlikuju se po tehnici građenja od bedema i stubaca unutrašnjeg utvrđenja. Kod spoljnog utvrđenja iznad temelja je moćan sloj nepravilnog, malo pritesanog kamena, koji je vezan malterom, potom slede nekoliko redova opeka. Bedemi centralnog utvrđenja, kao i stupci u njegovoj unutrašnjosti, građeni su na isti način: na supstrukciju od dva reda opeka postavljen je red od tesanika i peščara, koji čine temeljnu stopu, zatim slede dva reda tesanika, pet redova opeka, sloj sitnijeg kamena, sloj krupnijeg kamenaa i opet sloj sitnijeg kamena. Stupci centralne građevine se razlikuju u načinu gradnje samo po tome što se iznad temeljne stope nalaze tri reda tesanika.
Na utvrđenju Borđej izdvojene su dve građevinske faze.
Prva faza pripada IV veku, za koju se vezuje centralna građevina – prezidijum.
Drugoj fazi pripada spoljno utvrđenje, i datuje se u VI vek.[1]

[1] A. Цермановић Кузмановић, Борђеј касноантичко утврђење ( извештај о археолошким истраживањима у 1980 ), Ђердапске свеске III, Београд 1984., стр. 217. 

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.