05.11.2012.

Lederata


Kod Rama je još Marsilji zabeležio veliki kastrum pravougaone osnove sa kružnim ugaonim kulama, u čijem severoistočnom uglu se nalazilo manje utvrđenje kvadratne osnove. Posle drugog svetskog rata kastrum kod Rama detaljnije je snimio A. Deroko. U Ramu nisu vršena arheološka istraživanja, pa se ne može ništa određenije reći o vremenu izgradnje i veku trajanja.[1] Na osnovu skica koje je dao Deroko, vidi se da je kastrum imao oblik pravougaonog itvrđenja, u čijem severoistočnom uglu je bio jedan uže izdvojeni pravougaoni deo. ( Slika 4 ) Dimenzije spoljnog pravougaonog utvrđenja su iznosile 140 x 200 m, a unutrašnje 50 x 60 m. Veće spoljno utvrđenje je imalo okrugle kule na uglovima, a na južnoj strani dve spojene kule, između kojih je verovatno bio glavni ulaz, a takođe je bilo još kula i na podužnim stranama. Spolja oko zidova bio je rov koji se i danas očuvao i čija je spoljna strana možda imala i jedan lakši zid. Unutrašnje manje utvrđenje je takođe imalo okrugle kule na uglovima.[2]


[1]   Д. Димитријевић, op. Cit., 52
[2]  A . Дероко, Кулич и Рам каструми на римском дунавском лимесу, Старинар I, Београд 1950., стр. 169 - 172

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.