5. 11. 2012.

Ušće Slatinske reke


Kastel kod ušća Slatinske reke prvi je registrovao F. Kanic. On je na ovom prostoru registrovao dva kastela. Jedan kastel se nalazio na levoj obali Slatinske reke, na jezičastom platou, neposredno iznad puta Brza Palanka – Negotin. Kanic je dao njegove dimenzije, koje iznose 30 x 30 m. ( Slika 25 )
Drugi kastel kojeg je Kanic locirao 280 m uzvodno od ušća Slatinske reke, ima dimenzije 55 x 55 m, koje neznatno odstupaju od realnih dimenzija kastela, utvrđenih arheološkim iskopavanjima.[1]
Prilikom sistematskih istraživanja u periodu od 1980. do 1982. godine, otkriveno je naselje i nekropola iz I veka stare ere i I veka nove ere, u središnjem delu paleovizantijskog kompleksa; naselje i utvrđenje iz IV veka; utvrđenje iz VI veka i naselje iz ranosrednjovekovnog perioda.[2]
Ranovizantijsko utvrđenje na ušću Slatinske reke je približno pravougaonog oblika, dimenzija 55 x 44,5 m, sa četiri kružne kule na uglovima i jednom kvadratnom na severnom bedemu. Kula i bedemi građeni su na isti način, u karakterističnom opusu sa alternacijom redova kamena i opeka. Spoljni prečnik kule iznosi 7 m, a očuvana visina kule od 1 do 1,5 m. Širina bedema se kreće od 2,20 do 2,75 m. Sa unutrašnje strane severnog i južnog bedema konstantovano je postojanje ispusta. Na ispustu, na južnom bedemu su bili postavljeni pilastri zidani od opeka, gde je slična sitacija bila primećena i na kastelima Saldum i Donje Butorke. Na osnovu keramičkog i numizmatičkog materijala, na ranovizantijskom utvrđenju na ušću Slatinske reke, izdvojene su dve građevinske faze:
Prva faza se vezuje za vreme Justinijanove građevinske aktivnosti u VI veku.
Druga faza obuhvata period vladavine Mavrikija. U ovoj fazi je došlo do obnove utvrđenja, kada je na severnom bedemu dodata manja četvorougaona kula.[3]

[1] M. Kораћ, А. Јовановић, Ушће Слатинске реке рановизантијски кастел, Ђердапске свеске II, Београд 1984., стр. 191
[2] A. Joвановић, М. Кораћ, Ђ. Јанковић, Ушће Слатинске рекерановизантијски кастел, Ђердапске свеске III, Београд 1986., стр. 387
[3] M. Кораћ, А. Јовановић, op. Cit., 193

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.